Valve

Valve (วาล์ว)  อุปกรณ์สำคัญที่มีหน้าที่ควบคุมการไหลของของเหลวที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
ทำหน้าที่ควบคุมการไหลให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการด้วยอัตราการไหลที่กำหนด วาล์วมีหลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งาน
วาล์วที่เป็นที่นิยมใช้กันส่วนมากได้แก่ Gate valve, Globe valve, Check valve Ball valve และ Safety valve